91006580
info@armanati.com

طراحی و اصلاح ساختار مالی

هر شرکتی ممکن است به دلایلی دچار مشکلاتی شود مانند اینکه صنعت دچار مشکل شده باشد یا شرکت گرفتار سومدیریت باشد و یا شرکت ساختارمالی نامناسبی دارد. اصلاح ساختار مالی فرصت مناسبی برای شرکت هاست تا با واکاوی شرایط خود و ایجاد اصلاحات لازم زمینه را برای کسر زیان و تغییرات موثر در وضعیت خود ایجاد کنند.برخی از پروژه‌های طراحی و اصلاح ساختار مالی آرمان آتی


​ اصلاح ساختار مالی شرکت سایناگستر پردیسان، مؤسسه اعتباری کوثر؛

 طراحی ساختار مالی تأسیس هلدینگ مالی؛ بانک رفاه کارگران؛

​ طراحی ساختار مالی تأسیس هلدینگ مالی، بانک توسه تعاون.