آرمان آتی نگاهی به مجوز ها و تقدیر نامه ها

مجوز فعالیت آرمان آتی
مجوز فعالیت سبد گردانی آرمان آتی
فعال ترین صندوق سرمايه گذاري مختلط
تقدير نامه فعال ترین صندوق نیکوکاری
تقدیر نامه کمک به پروژه برق رسانی به مدرسه کودکان کار
تقدیر نامه تاسیس اولین صندوق پروژ انرژی در کشور از بورس انرژی
ارزش آفرین گلرنگ
تقدیر از عملکرد صندوق آرمان سپهر آشنا1
مجوز فعالیت مشاور پذیرش آرمان آتی
مشترک سبحان
مجوز مشاور عرضه آرمان آتی
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
لوح سپاس حمایت از ششمین جشنواره شعر و موسیقی مازندران1
آرمان آتی کوثر
آرمان سپهر آشنا
جسورانه یکم آرمان آتی
تقديرنامه فعال ترین صندوق سرمايه گذاري مختلط2
پروژه آرمان پرند مپنا
تقدیر از همکاری در برگزاری همايش تامين مالي
گواهينامه پذيره نويسی صندوق جسورانه
نیکوکاری نیک اندیشان هنر