چگونگي محاسبه‌ي بازدهي سبد اختصاصي و بازدهي سبدگردان

به منظور ارائه‌ي روشي كه بتوان از طريق آن بازدهي سبدهاي اختصاصي و همچنين عملكرد سبدگردان را ارزيابي نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهاني تحت عناوين (الف) نرخ بازدهي پول وزني(MWRR) و (ب) نرخ بازدهي زمان وزني(TWRR)، استفاده مي‌شود كه در اين پيوست چگونگي محاسبه‌ي اين دو روش تشريح مي‌شود.

1- مقدمه

به منظور ارائه‌ي روشي كه بتوان از طريق آن بازدهي سبدهاي اختصاصي و همچنين عملكرد سبدگردان را ارزيابي نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهاني تحت عناوين (الف) نرخ بازدهي پول وزني(MWRR) و (ب) نرخ بازدهي زمان وزني(TWRR)، استفاده مي‌شود كه در اين پيوست چگونگي محاسبه‌ي اين دو روش تشريح مي‌شود. نرخ بازدهي پول وزني(MWRR) براي هر سبد اختصاصي محاسبه مي‌شود و به گونه‌اي طراحي شده تا بيانگر بازدهي هر سبد اختصاصي تحت مديريت سبدگردان باشد. نرخ بازدهي زمان وزني(TWRR) بيانگر بازدهي كل تمامي دارايي‌هاي تحت مديريت سبدگردان است و نشان مي‌دهد كه سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مديريت سبدهاي اختصاصي تحت مديريت خود، موفق به كسب بازدهي براي سرمايه‌گذاران شده‌است. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران با توجه به بازدهي سبدگردان، مي‌توانند عملكرد سبدگردان را ارزيابي نموده و در مورد سپردن مديريت دارايي خود به سبدگردان تصميم‌گيري كنند. سبدگردان، بازدهي سبد اختصاصي را به صاحب سبد(سرمايه‌گذار) مربوطه گزارش مي‌كند، در حالي‌كه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنماي خود منتشر كند.

2- روش محاسبه بازدهي سبد اختصاصي

براي محاسبه بازدهي هر سبد اختصاصي از رابطۀ زير استفاده مي‌شود

كه در آن:

3- روش محاسبۀ بازدهي سبدگردان

ابتدا كل دورۀ مورد نظر براساس تاريخ وقوع جريان‌هاي نقدي (افزايش سرمايه يا برداشت سرمايه‌گذار) و تاريخ انعقاد قرارداد جديد سبدگرداني يا تاريخ خاتمه يك قرارداد سبدگرداني به زير دوره‌هاي متعدد تقسيم مي‌شود. بنابراين اگر جريان ورودي و خروجي در n تاريخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپيوندند، در نتيجه كل دوره به 1 + n زير دوره تقسيم مي‌شود كه در آن زير دورۀ اول از ابتداي دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاريخ وقوع اولين جريان نقدي ادامه مي‌يابد و زير دورۀ دوم از تاريخ وقوع جريان نقدي اول شروع شده و تا تاريخ جريان نقدي دوم ادامه مي‌يابد و به همين ترتيب جريان نقدي دورۀ آخر از تاريخ وقوع آخرين جريان نقدي شروع شده و تا پايان دورۀ مورد نظر ادامه مي‌يابد. براي مثال به نمودار زير توجه شود:

پس از تقسیم کل دوره به زیر دوره‌های موردنظر، بازدهی هر زیر دورهٔ n ام به شرح زیر محاسبه می‌شود
که در آن: Ein – ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان i ام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در انتهای زیر دوره n ام (بدون در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره) Bin – ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان برای کل دوره موردنظر از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

4- سالانه کردن نرخ‌های بازدهی

برای سالانه کردن هریک از بازدهی‌های محاسبه‌شده از فرمول زیر استفاده می‌شود:

5- چگونگی محاسبهٔ ارزش دارایی‌های سبد اختصاصی

در محاسبهٔ نرخ بازدهی سبد اختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، لازم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دورهٔ موردنظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوهٔ تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته‌شوند:
5-1-ارزش اوراق بهادار سبد اختصاصی بر اساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل «نحوهٔ تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار صندوق‌های سرمایه‌گذاری» محاسبه شود.
5-2-سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبد اختصاصی را بر اساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیش‌بینی‌شده است، تعدیل نماید.
5-3-درصورتی‌که بخشی از آوردهٔ مشتری را ورقهٔ بهاداری تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معاملاتی آن بسته باشد، ارزش آن ورقهٔ بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته می‌شود. هر زمان نماد معاملاتی ورقهٔ بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن بر اساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه‌شده و به‌عنوان آوردهٔ جدید سرمایه‌گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته می‌شود.