گزارش ذینفعان در واحد سبدگردانی

با توجه به الزامات تعیین شده در ماده ۲۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در راستای اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین سبد‌گردان و سرمایه‌گذاران مصوب گشته است.

با توجه به الزامات تعیین‌شده در ماده ۲۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در راستای اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین سبدگردان و سرمایه‌گذاران مصوب گشته است، واحد سبدگردانی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی گزارش خود را به‌صورت دوره‌ای بر اساس ماده مذکور و در جهت اعتمادسازی و رضایت‌مندی ذینفعان پس از شروع به کار شرکت ارائه خواهد نمود. ماده مذکور به‌صورت تفصیلی در ذیل ارائه‌شده است؛
”ماده ۲۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان”
درصورتی‌که سبدگردان، ورقهٔ بهاداری خاص را به‌نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه‌داری می‌کند درحالی‌که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن‌ها، در آن ورقهٔ بهادار مطابق تبصرهٔ ۱ این ماده ذینفع محسوب می‌شوند و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش‌های موضوع تبصرهٔ ۲ این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آن‌گاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفهٔ سبدگردانی برای مشتریان را به عهده‌دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارش‌هایی که حداقل هرماه تهیه می‌شود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارش‌های دوره‌ای که به مشتری می‌دهد، این موضوع را افشا نماید. اطلاعات ارائه‌شده به کارکنان مذکور، حسابرس، امین و مشتری در اجرای این ماده شامل موارد زیر است:
مشخصات ورقهٔ بهادار؛
شرح منافع ذینفع در آن ورقهٔ بهادار؛
تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمهٔ ذینفعی (درصورتی‌که قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد)؛
اطلاعات خریدوفروش اوراق بهادار یادشده به نام مشتری از زمان ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی هرکدام دیرتر است تا خاتمهٔ ذینفعی یا تاریخ گزارش هرکدام زودتر باشد (شامل: تعداد اوراق بهادار معامله‌شده، تاریخ معامله، قیمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسی، مشخصات طرف معامله به تفکیک هر ورقهٔ بهادار)؛
اطلاعات مربوط به نگهداری اوراق بهادار یادشده در سبد اختصاصی از تاریخ ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی هرکدام دیرتر باشد تا خاتمهٔ ذینفعی یا تاریخ گزارش هرکدام زودتر باشد (شامل تعداد اوراق بهادار نگهداری شده، قیمت تمام‌شدهٔ هر ورقه و قیمت تمام‌شدهٔ کل)؛ تبصره ۱: درصورتی‌که یک شخص از تغییر قیمت یک ورقهٔ بهادار، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سود یا زیان نماید یا آن ورقهٔ بهادار برای وی حقوق یا منافعی ایجاد کند یا از معاملات آن ورقهٔ بهادار منتفع شود یا خود ناشر ورقهٔ بهادار محسوب شود، آن‌گاه شخص یادشده، نسبت به آن ورقهٔ بهادار، ذینفع محسوب می‌شود؛ بنابراین شخص ازجمله در شرایط زیر، ذینفع ورقهٔ بهادار محسوب می‌گردد:
درصورتی‌که مالک ورقهٔ بهادار باشد.
درصورتی‌که اختیار خرید یا فروش ورقهٔ بهادار را به دیگری اعطاء یا از دیگری دریافت نموده باشد.
درصورتی‌که ورقهٔ بهادار را قرض گرفته یا قرض داده باشد.
درصورتی‌که پذیره‌نویسی یا فروش ورقهٔ بهادار را تعهد کرده باشد یا بازاریابی برای پذیره‌نویسی یا فروش ورقهٔ بهادار را پذیرفته باشد یا مشاور ناشر درزمینهٔ عرضه ورقهٔ بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مشارکت داشته باشد.
درصورتی‌که ناشر ورقهٔ بهادار باشد.
تبصره ۲: کارکنان سبدگردان موظف‌اند بلافاصله پس از ذینفع شدن خود یا اطلاع از ذینفع شدن هر یک از اشخاص وابستهٔ خود نسبت به هر ورقهٔ بهادار، موضوع را با جزئیات کامل به سبدگردان گزارش کنند. در صورت درخواست اشخاص موضوع‌بندهای ۲ الی ۷ مادهٔ ۲۶، سبدگردان موظف به ارائهٔ جزییات این اطلاعات به اشخاص یادشده خواهد بود. این اطلاعات در حدود قیدشده در این ماده، در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و جزییات اطلاعات به‌صورت محرمانه نزد سبدگردان نگهداری شده و در اختیار مشتریان یا سایر کارکنان (به‌استثنای کارکنانی که وظیفهٔ تهیهٔ گزارش موضوع این ماده را برای حسابرس، امین و مشتری به عهده‌دارند) قرار نمی‌گیرد.
بر اساس ماده فوق در خصوص گزارش ذینفعان، این شرکت در صورت مواجهه با هرگونه تضاد منافع مراتب را از طریق تارنمای رسمی خود بلافاصله افشا خواهد کرد.
کارمزد خدمات سبدگردان برابر جمع کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد و کارمزد مبتنی بر عملکرد به شرح موارد زیر است:
الف: کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد، روزانه برابر مجموع موارد زیر است:
الف-1) 1 درصد از ارزش سهام موجود در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم‌بر 365.
الف-2) صفر درصد از تفاوت بین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپردهٔ بانکی از نرخ معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده، نسبت به مانده سپرده‌های بانکی سبد اختصاصی در پایان آن روز،
الف-3) 0.5 درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم‌بر 365.
ب: کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به‌صورت پلکانی و به شرح زیر تعیین می‌گردد:
ب-1: درصورتی‌که بازدهی سبد در یک‌ساله، پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد اختصاصی، بیش از 20 درصد و کمتر از 50 درصد باشد، سبدگردان علاوه بر کارمزد بند الف میزان 20 درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به‌عنوان کارمزد سبدگردان محاسبه و دریافت می‌نماید.
ب-2: در خصوص بخشی از بازدهی (در صورت تحقق) که بیش از 50 درصد و کمتر از 100 درصد باشد، سبدگردان علاوه بر کارمزد بند ب-1، میزان 30 درصد از بازدهی مذکور در این بند را به‌عنوان کارمزد سبدگردان محاسبه و دریافت می‌نماید.
ب-3: در خصوص بخشی از بازدهی (در صورت تحقق) که بیش 100 درصد باشد، سبدگردان علاوه بر کارمزد مذکور دربندهای ب-1 و ب-2، میزان 40 درصد از بازدهی مذکور در این بند را به‌عنوان کارمزد سبدگردان محاسبه و دریافت می‌نماید.