شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی

معرفی صندوق

صندوق پروژه آرمان پرند مپنا در سال 1395 تاسیس گردید . موضوع فعالیت این صندوق تأمین مالی پروژه است .جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص وجوه جمع‌آوری‌شده به‌منظور ساخت و رساندن به مرحلۀ بهره‌برداری پروژۀ سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مپنا، مطابق طرح توجیهی انجام‌گرفته است. شرکت گروه مپنا به‌منظور انجام پروژۀ موردنظر در چارچوب اساسنامه صندوق و با رعایت مقررات، شرکت تولید برق پرند مپنا را به‌عنوان شرکت پروژه به صندوق منتقل کرده و درازای آن واحد سرمایه‌گذاری دریافت کرده است.

 بر اساس طرح توجیهی مصوب، وجه موردنیاز ساخت پروژه پذیره‌نویسی شد. شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری تبدیل به یک شرکت سهامی عام شده و در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرش و قابل معامله می‌شود. پس از ساخت پروژه و با تبدیل به سهامی عام شدن و عرضه ‌شدن سهام شرکت ‌پروژه فعالیت صندوق پایان پذیرفته، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ پروژه منتقل‌شده و به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، به همان نسبت، سهام شرکت پروژه واگذار می‌گردد.خصوصیات کلی پروژه‌ در طرح توجیهی ذکرشده است.

تاریخ آغاز فعالیت:
مدیر صندوق:
متولی صندوق:
پذیره‌نویس:
ناظر فنی:
پذیره‌نویس:
1396/01/01
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شرکت تأمین سرمایه تمدن
شرکت تأمین سرمایه امین
شرکت مهندسی مسینان
شرکت تأمین سرمایه امین

طرح توجیهی پروژه

طرح توجیهی پروژه، مستندی است که مطابق مفاد این اساسنامه ومقررات تنظیم شده است و در آن جزئیات مشخصات پروژۀ، محل اجرا، مجوزهای ضروری برایاجرای پروژه، مراحل اجرا، نقشه‌ها و روش‌های اجرای پروژه، هزینه‌های اجرای هرمرحله، مصالح و تجهیزات قابل استفاده در هر مرحله، زما‌ن بندی اجرای مراحل و تقدمو تأخر و وابستگی آن‌ها نسبت به یکدیگر، درصدهای پیشرفت فیزیکی پروژه با انجام هرمرحله و توجیهات اقتصادی، فنی و مالی اجرای پروژه، و نحوۀ تأمین مالی پروژه و زمان‌بندی آن، درج شده است.